Dokumenty


AKT NOTARIALNY
AKT NOTARIALNY

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:
a) odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym,

b) podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, decyzja administracyjna, orzeczenie sądowe. W przypadku spadkobrania lub darowizny łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców lub obdarowanych z obowiązku podatkowego. 

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, że zostal uregulowany podatek od spadku należy przedłożyć zawsze bez względu na datę  otwarcia lub stwierdzenia nabycia spadku.

Natomiast od darowizn i zniesienia współwłasności dopiero od dokonanych po 1 stycznia 2007 roku.,

c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych  - najlepiej odrazu z ważnego dowodu osobistego,
d) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
e) wartość rynkowa działki, cena sprzedaży,
f) warunki i data wydania działki,
g) nr konta bankowego,
h) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
i) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu

gruntu w planie zagospodarowania pod zabudowę lub zaświadczenie o jego braku,
j) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,

k) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU stanowiącego odrębną nieruchomość:
a) odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi elektronicznej,
b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest ,wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.

W  przypadku spadkobrania lub darowizny łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców lub obdarowanych z obowiązku podatkowego.

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, że zostal uregulowany podatek od spadku należy przedłożyć zawsze bez względu na datę  otwarcia lub stwierdzenia nabycia spadku.

Natomiast od darowizn i zniesienia współwłasności dopiero od dokonanych po 1 stycznia 2007 roku.
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych ( imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania) - najlepiej ksero dowodu osobistego,
d) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
e) wartość rynkowa lokalu,
f) warunki i data wydania lokalu,
g) nr konta bankowego,
h) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
i) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
j) dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
a) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest: przydział, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku spadkobrania lub darowizny łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców  i obdarowanych z obowiązku podatkowego.

Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, że zostal uregulowany podatek od spadku należy przedłożyć zawsze bez względu na datę  otwarcia lub stwierdzenia nabycia spadku. Natomiast od darowizn i zniesienia współwłasności dopiero od dokonanych po 1 stycznia 2007 roku.

c) odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
d) dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny,

nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
e) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
f) wartość rynkowa lokalu, cena sprzedaży,
g) warunki i data wydania lokalu,
h) nr konta bankowego,
i) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
j) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

4. TESTAMENT:
a) dane osobowe sporządzającego testament - najlepiej z dowodu osobistego,

nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
b) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców,  data i miejsce urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
a) dane osobowe mocodawcy- z ważnego dowodu osobistego,
b) dane osobowe pełnomocnika - z waznego dokumentu tożsamości,
c) opis nieruchomości najlepiej numer elektroniczny ksiegi wieczystej, odpis zwykły odpis z księgi wieczystej , akt własności.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
a) akt zgonu spadkodawcy,
b) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
c) akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
d) nr PESEL zmarłego.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)
a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców,

nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania).

8.Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub o innym przeznaczeniu i zbycie takiego lokalu:

Zaświadczenie o samodzielności lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali, rzut odpowiednich kondygnacji budynku na których znajduje się lokal i pomieszczenia przynależne (np. piwnica, strych, komórka, garaż), a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym także wyrys z operatu ewidencyjnego, wypis z rejestru gruntów (niezbędny do dokonania wpisu w księdze wieczystej - dokument powinien być zaopatrzony w klauzulę właściwego organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków stwierdzającą, że przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księgach wieczystych), aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości lub numer KW prowadzonej w systemie elektronicznym, na której posadowiony jest budynek z wydzielanym lokalem, rynkowa wartość nieruchomości (ustalona przez strony, jednak w przypadku wątpliwości co do prawidłowego ustalenia ceny urząd skarbowy może podwyższyć podaną wartość i pobrać brakujący podatek od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami).

Akt poświadczenia dziedziczenia - szczegółowe informacje:
1. Notariusze uprawnieni są do sporządzania notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia.
Podstawa prawna - rozdział 3a ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego
1991 roku (tekst jednolity Dz.U. Nr 189 poz. 1158 z 2008 roku).
2. Zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze elektronicznym notarialne akty poświadczenia
dziedziczenia mają skutek prawny sądowych prawomocnych postanowień
o stwierdzeniu nabycia spadku.
3. Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia prowadzi Krajowa Rada Notarialna
na stronie https://www.rejestry.net.pl.
4. Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia należy rozpocząć od skontaktowania
się jednej osoby z dowolną kancelarią notarialną, celem umówienia spotkania u notariusza.
5. Nie ma konieczności sporządzania pisemnego wniosku o wydanie aktu poświadczenia
dziedziczenia, jak to ma miejsce w postępowaniu sądowym.
6. Celem pierwszego spotkania u notariusza jest :
a) stwierdzenie możliwości sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

w danej sprawie,
b) sprawdzenie kompletności składanych notariuszowi dokumentów,
c) określenie kosztów wszystkich czynności związanych ze sporządzeniem aktu
poświadczenia dziedziczenia,
d) ustalenie terminu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

- już z udziałem wszystkich zainteresowanych.
7. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia jeżeli:

a) otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy) nastąpiło po dniu 30 czerwca1984r.
b) nie ma sporu co do osoby (osób) spadkobiercy i wysokości przypadających
dla nich udziałów w spadku,
c) w czynności notarialnej będą brali osobiście udział wszyscy spadkobiercy,
zarówno ustawowi, jak i testamentowi. Obecność wszystkich osób, które mogą wchodzić

w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi jest konieczna (osoby z pełną zdolnością

do czynności prawnych nie mogą działać przez pełnomocnika),
d) spadkodawca w chwili śmierci nie był cudzoziemcem lub nie posiadając
żadnego obywatelstwa zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej,
e) w skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości
położonej za granicą,
f) nie zostało wydane wcześniej sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku i nie toczy się w sądzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
po spadkodawcy, ani nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia
po nim,
g) testament spadkodawcy nie jest testamentem szczególnym.
8. Dokumenty potrzebne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:
a) akt zgonu spadkodawcy,
b) akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
c) akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,

d) akt małżenstwa spadkodawcy jeśli dziedziczy małżonek,
e) testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
f) numer PESEL spadkodawcy (może być unieważniony dowód osobisty
zmarłego),

g) kserokopia ważnych dowodów osobistych spadkobierców,
Gdyby dla załatwienia sprawy istniały inne jeszcze, szczególne uwarunkowania
lub potrzebne były także nie wymienione wyżej dokumenty, notariusz
określi je w trakcie spotkania.Jeśli nie upłynęło 6 miesięcy od otwarcia spadku a strony nie złożyły oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku notariusz zobowiązany jest takie oświadczenia  od stron przyjąć. Złożenie takiego oświadczenia w formie aktu notarialnego wynosi 50 zł. + Vat + wypisy od każdego spadkobiercy.
9. Koszty związane z poświadczeniem dziedziczenia u notariusza zależą od zakresu
czynności dokonywanych przy sporządzaniu aktu poświadczenia dziedziczenia,
liczby zabieranych od notariusza kopii dokumentów (wypisów), niezbędnych wydatków,
podatku VAT.
Przykładowo:
a) protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku - 50 zł netto +VAT
b) protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł netto +VAT
c) protokół poświadczenia dziedziczenia - 100 zł netto +VAT
d) akt poświadczenia dziedziczenia - 50 zł netto +VAT
e) wypisy - ok. 100 zł netto +VAT
Średnia wysokość wszystkich kosztów związanych z wydaniem aktu
poświadczenia dziedziczenia nie powinna przekroczyć kwoty 300-500 złotych + należnosć za złożenie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.