Aktualności


30.03.2011

 - Podstawową korzyścią wynikającą z umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego jest możliwość sądowego dochodzenia zawarcia umowy ustanawiającej prawo własności nieruchomości. Uprawnienia takiego nie mają osoby, które zawrą umowę przedwstępną w zwykłej formie pisemnej, tj. nie w formie aktu notarialnego.

W przypadku upadłości dewelopera i sprzedaży nieruchomości przez syndyka umowa przedwstępna nabycia nieruchomości od dewelopera zawarta w formie aktu notarialnego z wpisem roszczenia do księgi wieczystej  daje prawo do zaspokojenia wartości wygasłego prawa z ceny uzyskanej ze sprzedaży obciążonej nieruchomości.

- Dnia, 20 lutego 2011r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Ustawa wprowadza możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką wielu wierzytelności oraz przyznaje właścicielowi nieruchomości uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

- Notariusz sporządza oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, w którym najemca zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny.

- Od 2 marca 2009 roku Notariusz przygotuje akt poświadczenia dziedziczenia, który zastępuje postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku. Oznacza to, że ze stwierdzeniem nabycia spadku można udać się do Notariusza a nie do Sądu.


- Termin zgłoszenia w urzędzie skarbowym nabycia po 1 stycznia 2009 roku spadków i darowizn został wydłużony do 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.