Cennik


Opłaty za czynności notarialne

Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Każdy kto nie jest w stanie bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Wówczas Sąd, z uwzględnieniem przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych, po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za osobę, która została zwolniona od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa. Wynagrodzenie przyznaje notariuszowi, na jego wniosek, sąd, który wyznaczył notariusza, na podstawie taksy notarialnej.

Notariusz wymienia na każdym sporządzonym dokumencie wysokość pobranego wynagrodzenia, podatków i innych opłat, powołując podstawę prawną. Trzeba wiedzieć, że strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi.

Obecnie wysokość wynagrodzenia notariusza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dziennik Ustaw z 2004 roku, nr 14, pozycja 1564 ze zmianą opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2008 r. nr 173 poz. 1078).

Notariusz ponadto, w zależności od charakteru czynności notarialnej, jako płatnik, pobiera i odprowadza:

- podatek od czynności cywilnoprawnych

lub

- podatek od spadków i darowizn,

- opłaty sądowe.

Kancelaria, po skontaktowaniu się przez Państwa i zleceniu przygotowania danej czynności notarialnej, przekaże Państwu informację o faktycznej wysokości wymienionych wyżej należności.

Proszę pamiętać o tym, że podatki i opłaty od czynności notarialnej muszą być wpłacone na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej przed dokonaniem czynności lub wpłacone do kasy Kancelarii w momencie dokonywania czynności. W przypadku dokonywania przelewu proszę posiadać przy sobie potwierdzenie dokonania przelewu wydane przez bank zgodnie z Prawem Bankowym.

Notariusz od każdej czynności notarialnej pobiera wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększone o należny podatek VAT w wysokości 23%.

Proszę pamiętać o tym, że notariusz pobiera również wynagrodzenie od każdego wypisu aktu notarialnego oraz załącznika do aktu.

 numer rachunku bankowego Kancelarii:

Bank Pekao SA
Rachunek nr: 45 1240 3493 1111 0010 3844 2509